top of page

Bạn sẽ trợ giúp những nhân vật Vạn Tích để họ hoàn thành sứ mệnh

trở thành những người hùng của thần thoại lịch sử Việt Nam.

Hãy hoàn thành 3 vòng chơi thử thách để nhận được mã giảm giá 10% cho bộ Thánh Gióng, Con Rồng Cháu Tiên, và Hai Bà Trưng nhé.

bottom of page