Bạn sẽ trợ giúp những nhân vật Vạn Tích để họ hoàn thành sứ mệnh

trở thành những người hùng của thần thoại lịch sử Việt Nam.

Hãy hoàn thành 3 vòng chơi thử thách để nhận được mã giảm giá 10% cho bộ Thánh Gióng, Con Rồng Cháu Tiên, và Hai Bà Trưng nhé.